สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุด นำทีมโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-กาญจนบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในด้านการบริหาร การบริการ การพัฒนา และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีห้องสมุด นอกจากนีอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียว และคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมภายในบริเวณสำนักหอสมุด

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"