สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางฐิติกา ปัญญาดี บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ ได้บรรยายแนะนำบริการและการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลข้อมูลสารสนเทศและการเขียนอ้างอิงผลงานวิจัย อาทิ Research Support, SSL-VPN, Subject Guide และบริการ e-Books, e-Magazines, e-Theses เพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"