สำนักหอสมุดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)

28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธานดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี  (พ.ศ.2565-2570) ในการนี้บุคลากรสำนักหอสมุดได้นำเสนอผลการติดตามประเมินผลแผนของสำนักหอสมุดปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริการสำนักหอสมุด แผนเทคโนโลยีห้องสมุด แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์การเงินและแผนพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ รวมไปถึงได้ร่วมกันบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดด้วย 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"