สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 7/2565  พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นเลขานุการกล่าวรายงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักหอสมุด โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมด้วย

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"