สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรม หัวข้อ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นในงานวิจัยทางวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และความรู้ทางดิจิทัลสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง และแนะนำให้นักศึกษาสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านวัฒนธรรมศึกษา ได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดย นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักหอสมุด สำหรับหัวข้อในการอบรมคือการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม กับการใช้โปรแกรม zotero

          วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"