สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านการออกแบบ"

29 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการออกแบบ” ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ-เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลด้านการออกแบบ ในเครือข่าย miniTCDC LINK ภาคเหนือ โดยมีวิทยากร คือ คุณมาฆพร คูวาณิชกิจ ในการนี้มีการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ Passport GMID ระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์แบบบูรณาการ นำเสนอข้อมูลข่าวกรองสำคัญ เกี่ยวกับธุรกิจอย่างครบวงจร WGSN (World Global Style Network) เครื่องมือช่วยคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการเชิงพาณิชย์ที่มีอิทธิพลที่สุดอันดับต้นของโลก STASH ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานประเภท visual effects และ animation projects ของนักออกแบบและศิลปินทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจากทั่วโลก และ MCX (Material Connextion) ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวัสดุเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"