สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นในงานวิจัยทางวัฒนธรรม"

26 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นในงานวิจัยทางวัฒนธรรม ณ ห้อง 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้มีการอบรมฐานข้อมูล TDC, EDS, ThaiJO, และ Subject guide โดยมีวิทยากร คือ นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์และผู้ช่วยในการอบรม คือ นางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษา  การอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม
การอบรมจำนวน 21 คน          

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"