สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการให้บริการยุค New Normal เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด ด้านงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ งานเทคโนโลยีห้องสมุด และพาเยี่ยมชมสำนักหอสมุด ด้วย

วันที่ 8 กันยายน 2565  เวลา 9.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"