สำนักหอสมุดดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

5 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด ดำเนินโครงการบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน ได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมการเข้าห้องสมุดให้เป็นลักษณะนิสัยแก่เยาวชน พัฒนาระดับความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักหอสมุดและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนต่อไป

ในครั้งนี้สำนักหอสมุดได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนบ้านต้นรุง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยเข้าไปดำเนินการการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งห้องสมุด ปรับพื้นที่นั่งอ่าน จัดหมวดหมู่หนังสือ การลงรายการทรัพยากร การจัดชั้น การเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การจัดอบรมให้ครูและนักเรียนในการจัดการห้องสมุด รวมทั้งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนด้วย

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม และวันพฤหัสบดีที่1 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านต้นรุง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"