สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “โอโซนไม่ใช่ฮีโร่ แต่เป็นโล่ปกป้องเรา”

11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมเสวนา “โอโซนไม่ใช่ฮีโร่ แต่เป็นโล่ปกป้องเรา”ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติ อาจารย์สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้ร่วมเสวนา กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ จากการฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 44 คน ดำเนินกิจกรรมโดยนางสาวชุติมา  คำสอน ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และทีมงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

           วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"