สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านคหกรรมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1/ 2565 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และความรู้ทางดิจิทัลสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะนำให้นักศึกษาสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านคหกรรมศาสตร์ ได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดย นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับหัวข้อในการอบรมคือ ฐานข้อมูล TDC , ScienceDirect , EDS , SSL-VPN , การเขียนอ้างอิง และโปรแกรม Zotero

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 26071 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"