สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 (41st WUNCA)

10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

     สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 (41st WUNCA)” โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2565 – 2570 และทิศทางการศึกษาไทย โดย รศ.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) และการบรรยาย เรื่อง วิวัฒนการของระบบ Traffy Fondue โดย นายวสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : NECTEC)

ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"