สำนักหอสมุดเข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

         วันที่ 1 สิงหาคม 2565  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุด สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ เห็นความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การสร้างความน่าเชื่อถือ และช่องการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการบริการของสำนักหอสมุด  และในบ่ายวันเดียวกันสำนัก ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นห้องสมุดที่มีพื้นที่การใช้สอยที่หลากหลาย เช่น พื้นที่ Co-Working Space การนั่งทำงานกลุ่ม พื้นที่ดูภาพยนตร์ พื้นที่ฟังการบรรยาย พื้นที่จัดนิทรรศการ ฯลฯ และที่สำคัญคืองานโครงสร้างที่ชวนให้ตื่นตา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์

          และในวันที่ 2 สิงหาคม 2565  สำนัก ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานต่อที่ สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารคุณภาพองค์กร ในหัวข้อต่างๆ เช่น  การบริหารคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015, ห้องสมุดสีเขียว green library, green office, การจัดการคลังสถาบัน (Coretrustseal)  การจัดการ Unmanned Library พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่การให้บริการต่างๆ ด้วย และในบ่ายวันเดียวกัน ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวคิดในการให้บริการในรูปแบบต่างๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการห้องสมุด เพื่อนำมาพัฒนาสำนักหอสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"