สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ครูยุค New Normal ด้วย Google Application”

8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ครูยุค New Normal ด้วย Google Application”  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อความต้องการในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อ Covid-19  และสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 และ ผ่านระบบ ZOOM Meeting อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"