สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to สร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุด

8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to สร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุด วิทยากรโดย อ. กิตติยา สุทธิประภา กลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ เห็นความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความน่าเชื่อถือ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการบริการของสำนักหอสมุด

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 และ ระบบ ZOOM Meeting อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"