สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 6/2565  พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นเลขานุการกล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องปรชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"