สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565

22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

 สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว และนางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดโดยชมรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ในการประชุมฯ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ มาตรฐานและเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว และข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565  และการตอบข้อซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบ Online และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"