สำนักหอสมุดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมด้วย นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์  ได้บรรยายเรื่องการสืบค้นข้อมูลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"