สำนักหอสมุดดำเนินโครงการบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น

20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนได้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมการเข้าห้องสมุดให้เป็นลักษณะนิสัยแก่เยาวชน พัฒนาระดับความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น
ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักหอสมุดและมหาวิทยาลัย 

สำหรับในครั้งนี้สำนักหอสมุดได้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน และโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยสำนักหอสมุด ได้เข้าไปดำเนินการการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งห้องสมุด ปรับพื้นที่นั่งอ่าน จัดหมวดหมู่หนังสือ การลงรายการทรัพยากร การจัดชั้น การเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การจัดอบรมให้ครูและนักเรียนในการจัดการห้องสมุด รวมทั้งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 และวันที่ 17 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"