สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี “CMRU KM DAY 2022 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์”

15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ของสำนักหอสมุด “CMRU KM DAY 2022 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์” เปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักหอสมุด โดยมีบุคลากรทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนคือ

1.ประเด็นความรู้ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาบุคลากร กลุ่มชุมชนปฏิบัติงานบริหาร

2.ประเด็นความรู้ POP บริหารโครงการแบบมืออาชีพ กลุ่มชุมชนปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

3.ประเด็นความรู้ ลงรายการ CMRUIR สุดต๊าชด้วยเทคนิคสุดจึ๊ง กลุ่มชุมชนปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

4.ประเด็นความรู้ เป็นผู้จัดการประชุมออนไลน์ให้เวียนเหมือนเรียนมา กลุ่มชุมชนปฏิบัติงานเทคโนโลยีห้องสมุด

ทั้งนี้ในงานได้มี การแสดงดนตรี โฟคต์ซอง จากกลุ่มศิลปิน เพลิน เพลิน แบนด์ ของสำนักหอสมุด และมีการเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล ด้วย

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13:.00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8  และ ระบบ ZOOM Meeting สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"