สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ Road to Smart Library

15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ Road to Smart Library   ตามโครงการ การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของการอบรม การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากคุณฐิติมา เธียรอนันตกุล รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมงาน เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีบุคคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 71 ท่าน

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"