สำนักหอสมุดจัดการอบรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)

 ให้แก่นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (Pre-University) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและสังคมก่อนการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา พร้อมกันนี้ทางสำนักหอสมุดได้นำนักศึกษาทัวร์เยี่ยมชมบริการและห้องต่างๆของสำนักห้องสมุดศูนย์แม่ริมด้วย

วันพุธที่ 2 มิถุนายน  2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"