สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอนในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอนในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และนำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอน
ไปใช้ในการเรียนการสอนของครูได้ และส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

          โดยในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมในหัวข้อความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาไทย“การจับใจความ และการตีความ”การสาธิตการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนการสอน และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้หลักสูตรฯ  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 22 โรงเรียน มีตัวแทนครูที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาไทยเข้าอบรม จำนวน 58 คน

ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM Meeting
(โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"