สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM หัวข้อ “เป็นผู้จัดการประชุมออนไลน์ให้เซียนเหมือนเรียนมา”

28 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM โดยมี   คุณมงคล อุตะมะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีห้องสมุด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “เป็นผู้จัดการประชุมออนไลน์ให้เซียนเหมือนเรียนมา”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้าใจในการจัดการการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"