สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ...สื่อสารอย่างไรให้ปัง

24 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ...สื่อสารอย่างไรให้ปัง ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์วีรยุทธ สุภารส อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รูปแบบออนไลน์  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และจากการฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน ดำเนินกิจกรรมโดยนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ และทีมงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"