สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอนในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

21 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอนในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาไทย “การจับใจความ” และ “การตีความ”และการสาธิตการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และ อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการอบรมได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอน และนำเสนอการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอน ด้วย

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 อบรมรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"