สำนักหอสมุด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

21 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่มีความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการนี้ประธานได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู และร่วมกันพิจารณาแผนการพัฒนาศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"