สำนักหอสมุด จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

14 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน และสรุปการผลดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ ฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือกผลการนำเสนอแต่ละโรเรียนและได้มอบรางวัลโครงการ/กิจกรรมดีเด่น จำนวน 3 รางวัล

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.รูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Meetingณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"