สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM หัวข้อ “ลงรายการ CMRUIR สุดต๊าซ ด้วยเทคนิคสุดจึ้ง”

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM โดยมี คุณธญา ตันติวราภา บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “ลงรายการ CMRUIR สุดต๊าซ ด้วยเทคนิคสุดจึ้ง”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับระบบคลังปัญญาสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ที่เป็นผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวิชาการ และกฤตภาค โดยเผยแพร่ให้ผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"