การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักหอสมุดได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่  1 / 2565 ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของสำนักหอสมุด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมขับเคลื่อนในการดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาเทคนิคการศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ จากคณะครุศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน บุคลากรจากสำนักหอสมุด และสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

          ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ และร่วมกันปรึกษา และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยได้นำไปใช้สอนนักเรียน โดยจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 4 เล่ม ได้แก่ 1) แผนการอ่านและการเขียน จำนวน 16 แผน 2) แผนการอ่านคิดวิเคราะห์ จำนวน 9 แผน 3) ข้อมูลของข้อสอบพัฒนาทักษะการคิด ระดับประถมต้น และ 4) ข้อมูลของข้อสอบพัฒนาทักษะการคิด ระดับประถมปลาย รวมถึงจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ สื่อบัตรคำ (พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์) สื่อทำมือ สื่อนิทาน เป็นต้น ตลอดจนวางแผนในการจัดทำบทเรียนออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของครูและนักเรียนต่อไปได้

โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"