สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2565  พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นเลขานุการกล่าวรายงาน และร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  2564 เวลา 13.30 -16.30 น. อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"