สำนักหอสมุดจัดการอบรมเรื่องการจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero)และให้ตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดย นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 13.00 น. - 16.00 น.. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"