สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Friends of Library ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้

27 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักหอสมุด ได้จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ : Friends of Library  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship ในประเด็น การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และดราม่ายุคดิจิทัล พร้อมกิจกรรมตอบคำถาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้มีการแนะนำบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด ได้แก่ บริการยืมระหว่างวิทยาเขต  การใช้ SSL-VPN (ระบบเครือข่ายเสมือนของมหาวิทยาลัย) การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด Book Suggestion และนิตยสารออนไลน์ Flipster  โดยบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"