สำนักหอสมุด จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการสืบค้นและการใช้ e-Books, e-Journals และ e-Magazines

27 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร การสืบค้นและการใช้ e-Books, e-Journals และ e-Magazines ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะนำให้นักศึกษาสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดย นางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษา และนางสาววรัฏฐา กัวตระกูล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"