สำนักหอสมุด ร่วมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12

17 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

          วันที่ 13 –14 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12  ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ระดมความคิดในการพัฒนาการให้บริการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานที่เกิดประโยชน์แก่ประชาคมในท้องถิ่นและชุมชนให้สอดคล้องตามบริบทและตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “Digital Transformation” วิทยากร โดย คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ บริษัท ลานนาคอม จำกัด และการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการจัดทำผลงานประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 8 แห่ง ในการนี้สำนักหอสมุดได้นำเสนอผลงานวิจัยและงานวิชาการของบุคลากรจำนวน 3 เรื่องและได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่อง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : การจัดการเอกสารจดหมายเหตุ โดย อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ นางสาวภัทราภรณ์ แสงปัญญา นางสาวศรัญยา ไชยวงค์ และนางสาวนิตยา ทองนา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : ระบบรายงานการพัฒนาตนเองของบุคลากร โดย นางสาวศรัญยา ไชยวงค์ และนายมงคล อุตะมะแก้ว เรื่อง การจัดการองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ และนางสาวฐิติกา อาษากิจ

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"