สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ในหัวข้อ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาบุคลากร Training Report

11 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

          วันที่ 7 มกราคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ในหัวข้อ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาบุคลากร Training Report ผ่าน Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม ในการนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจในการใช้งานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาบุคลากร Training Report โดยนายสุทัศน์ เขียวนิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานบริหาร และมีบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน

ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"