สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

6 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด ร่วมกับสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด ศึกษาบริบทและความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการและติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยสำนักหอสมุด สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าไปดำเนินการการปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งห้องสมุด ปรับพื้นที่นั่งอ่าน จัดหมวดหมู่หนังสือ การลงรายการทรัพยากร การจัดชั้น การเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การจัดอบรมให้ครูและนักเรียนในการจัดการห้องสมุด รวมทั้งมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ทั้งหมด 8 โรงเรียน ได้แก่ รร.ตชด.ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์(แสนคำลือ), รร.ตชด.บ้านตุน, ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ, ศกร.ตชด.พลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และรร.ตชด.เบญจมะ1, รร.ตชด.บ้านแม่ลอง, รร.ตชด.บ้านใหม่สันติพัฒนาและศกร.ตชด.บ้านนามะอื้น จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2564  และวันที่ 4-7 มกราคม 2565 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"