สำนักหอสมุดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การจัดการเอกสารมรดกความทรงจำสู่ฐานข้อมูลดิจิทัล (Management of the Documentary Heritage to Digital Database)

7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ศาสตราจารย์เมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การจัดการเอกสารมรดกความทรงจำสู่ฐานข้อมูลดิจิทัล (Management of the Documentary Heritage to Digital Database) โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมได้มีการบรรยาย เรื่อง “มรดกความทรงจำโลก : เอกสารมรดกความทรงจำของไทย”  โดย ดร.ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์   ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์กรรมการบริหารสมาคมฯ การเสวนา เรื่อง “การจัดการเอกสารมรดกความทรงจำจากใบลาน พับสา สมุดข่อย  สู่ฐานข้อมูลดิจิทัล e-Heritage Manuscripts”  โดย นางกชพร ศรีพรรณ์รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวัฒนา พึ่งชื่น นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ  ดำเนินการเสวนา โดย นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล

เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"