สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ.2564

7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ.2564

ในการประชุมได้มีการเสวนาวิชาการ : การให้บริการห้องสมุดในวิถี New Normal โดย คุณมัญชรี ศรีวิชัย ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ประธานเครือข่าย PLC ครูบรรณารักษ์แห่งประเทศไทย, ผู้ดูแลกลุ่ม Librarian in Thailand และคุณเบญจวรรณ ระงับภัย ผู้จัดการส่วนบริการ AIS Design Centre (AIS D.C.)

และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด โดย คุณกุลกัญญ์ณัช มากุล หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คุณวิสาข์ เดชบุรัมย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  คุณอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ หัวหน้างานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ในช่วงบ่าย การบรรยายเรื่อง ลิขสิทธิ์กับการให้บริการออนไลน์ของห้องสมุด โดยคุณมัญชรี ศรีวิชัย ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ประธานเครือข่าย PLC ครูบรรณารักษ์แห่งประเทศไทย, ผู้ดูแลกลุ่ม Librarian in Thailand

ผ่าน Zoom Cloud Meetings เวลา 13.30-15.00 น.

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"