สำนักหอสมุดเข้ารับรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดให้มีการมอบรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการนี้บุคลากรสำนักหอสมุดได้เข้ารับมอบรางวัล จำนวน 1 ราย คือ นายสุทัศน์ เขียวนิล ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ  โดยมี ดร.ทินกร นำบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"