สำนักหอสมุด จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร e-Theses และ e-Research

18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูล e-Theses และ e-Research  ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะนำให้นักศึกษาสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดย นางธญา ตันติวราภา บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"