สำนักหอสมุด จัดอบรมการใช้โปรแกรม Copyleaks เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Copyleaks เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ วิทยากรโดย คุณศุทธภา ธามไกวัล (จู) บจ.โอเพ่นเซอร์วิสดาต้า และคุณมนฑกานติ จันทรวรินทร์(บี) จาก EBSCO     โปรแกรม Copyleaks เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานเขียน ฟังก์ชั่นหลักคือการเปรียบเทียบเนื้อหาในเอกสารกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ คลังเอกสาร เรียงความ บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ Blog หรือ เว็บไซต์ พร้อมทั้งชี้การใช้โปรแกรม Copyleaks แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำโดยให้บริการทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจเข้ารับฟังการอบรมทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 128 คน

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"