สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด ร่วมกับสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด ศึกษาบริบทและความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการและติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยสำนักหอสมุดและสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้เข้าไปดำเนินการการปรับภูมิทัศน์ การตกแต่งห้องสมุด พื้นที่นั่งอ่าน การจัดหมวดหมู่ การลงรายการทรัพยากร การจัดชั้น การเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การจัดอบรมให้ครูและนักเรียนในการจัดการห้องสมุด ทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง, ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา, ศกร.ตชด.แม่ลางิ้ว,  ศกร.ตชด.แม่เหลอ  และศกร.ตชด.ห้วยมะโอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2564  

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"