การประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๔ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม เป็นประธาน

    ในการประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษา หารือกันเกี่ยวกับการพัฒนาและการปรังปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันกับครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ได้วางแผนการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ การดำเนินการจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การพัฒนา / ปรับปรุงสื่อประกอบแผนการเรียนการสอน สื่อบัตรคำ (พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์) สื่อทำมือ บทอ่าน หรือบทความสั้นๆ บัตรภาพ และบัตรคำ ใบความรู้ Infographic นิทานเนื้อหาสั้นๆ  และการจัดทำบทเรียนออนไลน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"