บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมการสัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ออนไลน์ เส้นทางสู่อาชีพ “คนทำสื่อ”

11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

บุคลากรสำนักหอสมุดเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ออนไลน์ เส้นทางสู่อาชีพ “คนทำสื่อ”      

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษา สำนักหอสมุด เป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการสารสนเทศ - ศาสตร์ออนไลน์ เส้นทางสู่อาชีพ “คนทำสื่อ”  ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้นางสาวจิตรดา หมั่นขีด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับนายวัชระ ไทยบัณฑิต นักประชาสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"