สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt การแข่งขันเกม ล่ามหาสมบัติ

29 กันยายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

          วันที่ 23 กันยายน 2564 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt การแข่งขันเกม ล่ามหาสมบัติ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และจากการฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 38 คน และมีการดำเนินกิจกรรมโดยนางสาวอรวรา ใสคำ และนายพิสิฐ ศรีใจภา บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ และทีมงานสำนักหอสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"