สำนักหอสมุดเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Green Office ทำอย่างไรให้ยั่งยืน และการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal

29 กันยายน พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 23 กันยายน 2564 สำนักหอสมุดเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Green Office ทำอย่างไรให้ยั่งยืน และการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมการสัมนาจำนวน 28 คน ในการนี้มีการสัมนาและให้ความรู้ เรื่อง Green Office ทำอย่างไรให้ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal โดยคุณธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในหน่วยงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหาร บุคลากร สถาบันการศึกษา

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"