สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการเขียนบรรณานุกรมรายงานภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าข้อมูล

24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการเขียนบรรณานุกรมรายงานภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าข้อมูล ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการเขียนรายงานภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  วิทยากรโดย นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด

วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"