สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ“การสร้างแรงจูงใจและเทคนิคการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรห้องสมุดในยุคโควิด-19”

24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ“การสร้างแรงจูงใจและเทคนิคการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรห้องสมุดในยุคโควิด-19” โดย ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้แก่บุคลาการทางด้านงานห้องสมุดและเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสำหรับเหตุการณ์โรคระบาด โควิด-19 ในปัจจุบัน

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"