การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้เรื่องเครื่องมือออนไลน์ Google Application 1”

6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้เรื่องเครื่องมือออนไลน์ Google Application 1” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1/ 2564 จำนวน 43 คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ Google Application ในการประกอบการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ Google Apps for Education, เรื่องการใช้งาน Google Drive, Google Docs, Google Calendar และการใช้ Google Meet

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"